Slide 1

PDFTiskEmail

Sendajský rámec pro omezování důsledků katastrof 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)

V japonském městě Sendai v prefektuře Miyagi v polovině března vyvrcholila vyjednávání o novou podobu rámce pro snižování rizik na třetí Světové konferenci pro omezování rizika katastrof (WCDRR).

Místo konání konference nebylo vybráno náhodou. Japonsko je země, která má s přírodními i antropogenními katastrofami bohaté zkušenosti a považuje se rovněž za lídra v oblasti omezování rizik a odezvy na mimořádné události. Japonsko leží v aktivní tektonické zóně a zemětřesení, případně doprovázená vlnami tsunami, jsou poměrně obvyklým rizikem, vůči kterému jsou japonské ostrovy s vyspělou infrastrukturou a vysokou populační hustotou obzvláště zranitelné. Pravděpodobně všichni ještě máme v paměti ničivé zemětřesní Tohoku v roce 2011, spojené s rozsáhlou vlnou tsunami, které vyvolalo vážnou havárii jaderné elektrárny Fukušima Daiči.

Letošní rok 2015 je ve znamení diskuzí o budoucí podobě politik v oblasti udržitelného rozvoje (tzv. post-2015 sustainable development agenda). Celá řada mezinárodních politických závazků byla sjednána do roku 2015 a předmětem vyjednávání je další směřování pro nadcházející dekády, což se týká nejenom Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), ale rovněž klimatické politiky a dalších cílů v oblasti udržitelného rozvoje. Byl to případ i předchozího rámce pro omezování rizika katastrof, tzv. Rámce pro akci z Hyoga 2005 – 2015: budování rezilience států a společenství (HFA), který položil základ pro koordinovanou akci snižování rizika katastrof. V letošním roce je plánovaná celá řada jednání a konferencí, které by měly sjednotit globální politiku v oblasti udržitelného rozvoje.

Na základě dlouhého a rozsáhlého konzultačního procesu v rámci Organizace spojených národů byl se závěrem konference dne 18. března 2015 přijat Rámec pro omezování rizika katastrof ze Sendai pro období 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030). Sendajský rámec poprvé zahrnuje konkrétní cíle zaměřené na snižování dopadů extrémních událostí a živelních pohrom. Hlavním cílem je výrazně snížit počet obětí na životech, poškození klíčové infrastruktury a ekonomické ztráty způsobené pohromami do roku 2030. Dalším cílem je například zvýšit počet zemí s národními i místními plány omezování rizika katastrof nebo posílit dostupnost systémů včasného varování a informací veřejnosti. Hlavní posun oproti předchozímu rámci z Hyoga je důraz na předcházení pohromám a nikoliv tedy pouze odezva a vypořádání se s důsledky pohrom.

 

Souhrn vybraných témat řešených v Sendai

Globální hodnocení rizik (GAR 2015)

Cílem odborného workshopu, který se uskutečnil na Univerzitě Tohoku v kampusu Kawauchi-kita, bylo představit přístupy, metody a výsledky nejnovějšího hodnocení globálních rizik. Hodnocení globálních rizik probíhá od roku 2011 pod záštitou UNISDR. Sympozium představilo přístupy k hodnocení vícero rizik, významných v globálním kontextu, zejména pravděpodobnostní modely pro rizika zemětřesení, tropických cyklon, cunami, povodní či vulkanického prachu. Přestože většina těchto globálních rizik není pro Česko relevantní, přístup hodnocení vícenásobných rizik může být inspirací pro hodnocení v České republice. Například v projektu EnviSec (Integrované hodnocení dopadů lobálních změn na environmentální bezpečnost ČR, projekt Bezpečnostního výzkumu MV) byla rozvinuta klasifikace a prostorové hodnocení vícero rizik (multi-hazard assessment), s metodologií celkového rizika pro společnost a ekosystémy. Zatím je toto hodnocení založeno na aktuálních datech o výskytu jednotlivých typů rizika za posledních 10-20 let, ale dále lze rozvíjet pravděpodobnostní modely a predikce dopadů rizik v případě jejich setrvalého výskytu.

Disaster Risk Reduction and Human Security: Effective Responses to Strengthen Resilience and Protect and Empower People in Response to Natural Disasters

Bezpečnost člověka je jedním ze staro-nových konceptů, které se prosazují v rámci nových politik udržitelného rozvoje. Cílem semináře bylo představit přístup „bezpečnosti člověka“ jako rámcový pro omezování rizika katastrof v kontextu udržitelného rozvoje společnosti. Seminář byl zahájen panem Yukio Takasu, zvláštním poradcem generálního tajemníka OSN pro otázky bezpečnosti člověka, a vystoupila na něm celá řada přednášejících jak z organizací OSN zabývajících se bezpečností, tak z akademického sektoru. Seminář prezentoval přístupy k omezování přírodních i člověkem způsobených pohrom, jako byly například záplavy v Srbsku nebo vysychání Aralského jezera. Bezpečnost člověka byla provázána s problematikou politiky a strategií pro rozvoj po roce 2015.

Ekonomické aspekty omezování rizika pohrom

Sympozium bylo zaměřeno na roli ekonomie v podpoře rozvoje politik snižování rizika katastrof. Zasedání se zabývalo pochopením nedávného vývoje v analýze ekonomického dopadu, pravděpodobnostní analýzy nákladů a přínosů, makroekonomického modelování dopadů katastrofy na HDP a veřejných financí. Mezi diskutovanými body byla například mezera mezi informacemi o rizicích a ekonomických odhadech o nákladech spojených s dopady pohrom, problematika komunikace nákladové efektivity opatření na snižování rizika katastrof ve srovnání s náklady vynaloženými na odstranění důsledků již proběhlých událostí nebo lepší porozumění socioekonomickým důsledkům omezování rizika katastrof, které by braly v potaz širší aspekty nad rámec ekonomických škod.

Dále v rámci konference proběhls celá řada dalších seminářů a sympozií, kde byly představeny a diskutovány přístupy k hodnocení rizika, správě rizik v kontextu změny klimatu a udržitelného rozvoje, ekosystémových přístupů k omezování rizika, roli měst v ochraně před důsledky živelních pohrom nebo územního plánování a využití území v kontextu omezování rizik, technologií a informací využitelných pro předcházení a omezování důsledků katastrof a další.Vedle toho probíhala intenzivní vyjednávání o podobě Sendajského rámce, kterých se v rámci české delegace účastnili zástupci MŽP, ČHMÚ, GŘ HZS aj.

 

Více o průběhu konference lze nalézt například na IISD Reporting Services nebo přímo na stránkách WCDRR, kde je ke stažení i znění nového rámce pro omezování rizika katastrof (Sendajský rámec). 

David Vačkář

 


Jeden z panelů na Světové konferenci pro omezování rizika katastrof (WCDRR).