Slide 1

PDFTiskEmail

Mezinárodní vědecko-politický seminář

Ve dnech 16. - 18. června 2014 se v indonéském Bogoru uskutečnil mezinárodní vědecko-politický seminář "Ekosystémově založené přístupy k omezování důsledků pohrom a adaptacím na klimatické změny". Cílem semináře bylo přispět k tvorbě politik a strategií v oblasti snižování důsledků katastrof a přizpůsobení se klimatickým změnám na základě současných vědeckých poznatků.

Seminář organizovalo Partnerství pro životní prostředí a omezování důsledků pohrom (PEDRR), v součinnosti s United Nations University, Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), Centrem pro rozvoj přírodních zdrojů (CNRD), Indonéským institutem pro vědu (LIPI) a dalšími organizacemi. Seminář byl zaměřený na diskuzi současných přístupů, které mohou být využity a uplatněny v hlavních strategiích zaměřených na udržitelnou správu ekosystémů a přírodních zdrojů, tedy zejména globálního rámce pro omezování důsledků pohrom (akční rámec z Hyogo), strategie v oblasti udržitelného rozvoje a strategie v oblasti změny klimatu. Protože většina klíčových dokumentů je v současnosti revidována s výhledem na období po roce 2015, hlavní očekávané výstupy semináře zahrnují doporučení pro zmíněné strategické oblasti zejména z hlediska zahrnutí ekosystémově založených přístupů a nástrojů.

V rámci semináře byl rovněž prezentován projekt Envisec z hlediska možného příspěvku výsledků projektu ke strategiím a koncepcím souvisejícím s environmentální bezpečností. Rostoucí zranitelnost lidské společnosti je ve zvýšené míře spoluurčena nejen ohrožením populace a bohatství v oblastech s výskytem mimořádných situací jako jsou povodně či sucha, ale rovněž ohrožením cenných ekosystémových služeb, na kterých lidská společnost závisí. Efektivní zohlednění "zelené infrastruktury" v politikách a strategiích může přispět k udržitelnější správě a rezilienci sociálně-ekologických systémů.

Součástí konference bylo globální školení instruktorů pro výuku a vzdělávání v oblasti ekosystémově založených adaptací a omezování důsledků katastrof. Interaktivní trénink byl zaměřen na získávání dovedností a znalostí pro efektivní výuku jak studentů, tak například politických činitelů. Konference a seminář tak představovaly komplexní akci v oblasti ekosystémově založených přístupů k adaptacím na změnu klimatu a omezování důsledků katastrof, o čemž svědčí i účast odborníků ze všech kontinentů. Platforma tak poskytla rovněž příležitost pro dialog a výměnu zkušeností z oblastí s výskytem různých typů rizik a různých kulturních předpokladů k využití ekosystémově založených přístupů.

David Vačkář, CzechGlobe