Slide 1

PDFTiskEmail

Voda v antropocénu a bezpečnost

 

 

 

Indikátory, prahy a nejistoty globálního hydrologického systému

V německém Bonnu se ve dnech 21. - 24. května konala konference Voda v antropocénu: výzvy pro vědu a správu, pořádaná organizací Global Water System Project a německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF). Konference se zúčastnilo na 500 účastníků ze všech kontinentů z převážně vědecké, ale také ze státní a soukromé sféry, zabývajících se různými aspekty trvale udržitelného řízení vodních zdrojů.

Hlavním tématem byly změny vodních systémů na globální, regionální i lokální úrovni v důsledku antropogenních a přírodních vlivů. Konference poskytla širokou platformu pro prezentaci pestré škály témat – globální změny v povodích a současné vodohospodářské režimy, variabilita hydrologického cyklu, rostoucí nároky na vodní zdroje, vodní bezpečnost, adaptivní řízení vodních zdrojů v čase klimatické změny, institucionální a technologické inovace, nové flexibilní přístupy ve vodním hospodářství, koncept ekosystémových služeb a jeho implementace v současných vodohospodářských strategiích. Jedním z nejvíce diskutovaných témat byla problematika propojení vědy a praxe v oblasti hospodaření s vodními zdroji a otázka, jakým způsobem může současný výzkum prakticky napomoci ke zlepšení řízení vodních zdrojů.

 

Bonnská deklarace o globální vodní bezpečnosti

V průběhu konference byla účastníky vypracována sada klíčových doporučení pro aktéry rozhodovacích procesů týkající se trvale udržitelného řízení vodních zdrojů v čase klimatické změny – tzv. Bonnská deklarace o globální vodní bezpečnosti. Deklarace byla vyhlášena primátorem města Bonn v závěrečném dni konference a podepsána účastníky.

Na konferenci byl prezentován příspěvek zaměřený na problematiku současného stavu protipovodňové ochrany České republiky z pohledu adaptivního vodního hospodářství, který se zabýval mírou zapojení přírodě blízkých (ekosystémových) opatření v protipovodňové ochraně ČR. Téma vzbudilo mezi účastníky konference zájem a z následných diskuzí vzešla řada podnětných myšlenek.

 

Blanka Loučková