Slide 1

PDFTiskEmail

Partneři projektu EnviSec

Centrum výzkumu globální změny (CzechGlobe) je evropské centrum excelence zabývající se komplexním výzkumem problematiky globálních změn. Výzkum je realizován ve třech základních segmentech působení globální změny, a to atmosféra - vývoj klimatu a jeho modelování, ekosystémy – uhlíkový cyklus, dopady globální změny na biologickou rozmanitost a socio-ekonomické systémy -  dopady na rozvoj a chování společnosti.

Projekt je koordinován v rámci oddělení společenského rozměru globální změny, které se zabývá interakcemi ekologických a společenských systémů. Mezi hlavní oblasti zájmu patří zranitelnost a bezpečnost ekosystémových služeb, analýza a hodnocení zranitelnosti sociálně-ekologických systémů z pohledu probíhajících globálních změn, zejména vzhledem k bezpečnosti a zranitelnosti ekosystémových služeb zajišťovaných měnícím se přírodním prostředím.

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je státní příspěvkovou organizací MŽP ČR a jejím hlavním posláním je provádět syntetický výzkum v oblasti ekologie a životního prostředí. CENIA je hlavní organizací pro správu a řízení informací a datových toků v rámci environmentálního sektoru. CENIA je zodpovědná za vývoj, řízení a realizaci jednotného informačního systému životního prostředí včetně provádění validace primárních dat a informačních syntéz. Dále má CENIA bohaté zkušenosti s mapovými službami: letecké snímky, digitální zpracování map, zpřístupnění veřejnosti. CENIA je administrátorem národního geoportálu. CENIA má nezastupitelnou roli v odpadovém hospodářství. Zpřístupňuje informace o nejnovějších technologiích zpracování odpadů, poskytuje expertní posudky a statistiky. CENIA je zodpověděná za vytváření Statistické ročenky životního prostředí v ČR, Zprávy o životním prostředí v ČR a také dalších publikací s environmentální tematikou. V neposlední řadě je CENIA podpůrnou organizací Ministerstva životního prostředí ŽP a jako taková má nepřímý vliv na politiku ŽP.

 

Centrum pro otázky životního prostředí (COŽP UK) je mezioborovým pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze a bylo založeno v roce 1992. COŽP UK provádí výzkum v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. V této oblasti se dále jeho pracovníci podílejí na výuce, poskytují konzultace a informace pro studenty a zaměstnance Univerzity i širokou veřejnost. Centrum spolupracuje s parlamentními orgány, orgány státní správy a mnoha akademickými a výzkumnými institucemi v ČR a zahraničí. Tvoří jej tři oddělení: oddělení environmentálního vzdělávání, oddělení environmentální ekonomie a sociologie a oddělení indikátorů udržitelného rozvoje.