Slide 1

PDFTiskEmail

Představení projektu

Projekt VG20122015091 Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky („EnviSec“) je financován v rámci programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra v letech 2012 – 2015. Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oblasti hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a projekt tak reaguje na bezpečnostní rizika vznikající poškozením ekosystémů.

Cílem projektu je rozvinout integrované postupy hodnocení a sledování dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik pro ekosystémy ČR, rovněž v mezinárodním kontextu. Dalším cílem projektu je vyvinout metodické a informační nástroje poskytující podporu pro sledování a vyhodnocení bezpečnosti životního prostředí, zejména poskytnout podporu implementaci programů GMES (Global Monitoring for Environment and Security) a GEOSS (Global Earth Observing System of Systems).

Koordinátorem projektu je CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny AV ČR (hlavní řešitel a manažer projektu Mgr. David Vačkář, Ph.D.), spoluřešiteli jsou CENIA – Česká informační agentura životního prostředí (Ing. Zbyněk Stein) a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.).

Projekt je řešen celkem v pěti tematických okruzích, které se navzájem prolínají a reflektují jak rizikové faktory či odezvu a adaptaci na dopady globálních změn, tak různá měřítka od globálního přes národní až po lokální. První okruh je zaměřen na identifikaci a vymezení mezinárodních bezpečnostních rizik vyplývajících z globálních změn životního prostředí. Na něj navazuje vymezení hlavních bezpečnostních rizik pro ekosystémy v ČR. Významnou součástí projektu v třetí tematické oblasti je monitoring ekosystémů pro zajištění environmentální bezpečnosti, tedy zejména GMES a GEOSS. Shrnutí různých přístupů probíhá pomocí integrovaného hodnocení a sestavení bezpečnostních scénářů. Poslední okruh je zaměřen na zpřístupňování výsledků uživatelům a šíření informací.